Algemene Voorwaarden

Uw contractpartner voor alle bestellingen in het kader van dit online-aanbod is Your Style v.o.f., Voorstraat 86, 3512 AT, Utrecht. Handelsregister Utrecht nr. 30065432; BTW nr.NL817188654.B1 Your Style is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in “shirtdrukken.nl” aangeboden artikelen, motieven en de vormgeving van de shop.

De op deze pagina vermelde “aanbiedingen” zijn een vrijblijvende uitnodiging om bij “shirtdrukken.nl” te bestellen. Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koop- c.q. produktie- overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.

Daarop stuurt Your Style de klant per e-mail een bevestiging en controleert de bestelling op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De bevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij Your Style is binnengekomen.

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer Your Style het bestelde product naar de klant heeft verzonden en dit met een tweede e-mail (verzendbevestiging) aan de klant bevestigt. Indien in het kader van een bestelproces bekend wordt, of de verdenking ontstaat, dat door een drukmotief de rechten van derden of wettelijke voorschriften worden geschonden, heeft Your Style het recht om binnengekomen bestellingen binnen wettelijke aanvaardingstermijn te weigeren.

Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat Your Style zelf tijdig door leveranciers wordt aangeleverd. De klant wordt zo snel mogelijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terugbetaald

Het bestelde wordt in principe binnen 5 - 10 werkdagen, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen, geproduceerd en verzonden. Leveringstermijnen en levertijden zijn alleen bindend, indien deze door Your Style uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.

De producten worden binnen Nederland geleverd.

De levering wordt uitgevoerd door een door Your Style gekozen expediteur

De aangegeven prijzen zijn eindprijzen incl. BTW. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op de factuur vermeld.

Betaling via IDEAL of bij vooruitbetaling.

Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten en afmetingen op de site hebben een puur informatief karakter.Your Style kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en omvang van de levering.

Voordat een shirt wordt verzonden wordt het altijd eerst gecontroleerd op eventuele beschadiging of fabricagefouten. Mocht u om een of andere reden toch nog een beschadiging of fabricage vinden kan het product, op kosten van Your Style worden geretourneerd en het product zal vervangen worden.

Reclames binnen 8 dagen melden.

Your Style stelt zich niet aansprakelijk nadat een product gedragen of gewassen is.

Typ en schrijffouten welke in de tekst zijn gemaakt door de klant, zullen wij na overleg corrigeren. Your Style is niet aansprakelijk voor de gemaakte typefouten van de klant wanneer achteraf blijkt dat er toch een fout inzit.

Indien een klant een eigen motief aanlevert, geeft de klant ten opzichte van Your Style de verzekering dat op motief en tekst geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuk op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden. De klant zal Your Style vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden, voorzover de klant dient in te staan voor schending van zijn plichten. De klant vergoedt Your Style alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

Your Style gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gegevens worden door Your Style vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden.